Stanovy Telnického Sluníčka

Stanovy občanského sdružení - Telnické Sluníčko, o.s.

 

Článek I.

Název a sídlo

1. Název občanského sdružení: Telnické Sluníčko, o.s. (dále jen „sdružení“)

2. Sídlo sdružení: Palackého 189, 664 59 Telnice

 

Článek II.

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR, která vznikla

v souladu se zákonem č.83/1990Sb. o sdružování občanů.

2. Sdružení je neziskové, dobrovolné a nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Článek III.

Cíl činnosti sdružení

1. Cílem činnosti sdružení je:

a) Podpora setkávání rodin a dětí, jejich vzdělávání, rozvoj pohybových a uměleckých schopností a dovedností, využití volného času.

b) Vytváření aktivit zaměřených na rodiny, děti a mládež.

c) Spolupráce s fyzickými a právnickými osobami podobného zaměření.

2. Dále je náplní sdružení:

a) pořádání kroužků pro děti ve věku 0-6 let

b) zájmové aktivity pro děti školního věku a mládež

c) organizování kulturních a sportovních akcí pro děti i dospělé

d) pořádání přednášek a seminářů o výchově, péči o zdraví, péči o životní prostředí,

o vztazích v rodině apod.

e) organizování bazaru s dětským a těhotenským zbožím

f) pořádání akcí veřejně-prospěšného charakteru

g) spolupráce s odborníky (např. psycholog, pediatr, pedagog, sociální pracovnice apod.), se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.

 

Článek IV.

Členství v občanském sdružení

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a dokladem členství je potvrzení o členství vydané radou sdružení.

4. Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy občanského sdružení dnem doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci sdružení na adresu zmocněnce přípravného výboru.

5. Způsoby zániku členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě sdružení

b) úmrtím člena

c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zrušením členství na základě rozhodnutí rady

e) zánikem sdružení

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

1. podílet se na činnosti sdružení

2. volit do orgánů sdružení a být volen do orgánů sdružení

3. být informován o činnosti rady sdružení

4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen má povinnosti zejména:

5. dodržovat stanovy sdružení

6. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

 

Článek VI.

Organizační uspořádání

1. Orgány sdružení jsou:

a) zasedání sdružení

b) rada sdružení

c) revizor

 

Článek VII.

Zasedání sdružení

1. Zasedání sdružení tvoří všichni členové sdružení.

2. Zasedání sdružení svolává rada sdružení dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada sdružení svolává zasedání vždy, když o to požádá alespoň nadpoloviční většina členů sdružení.

3. Zasedání sdružení zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení

b) volí a odvolává členy rady sdružení

c) rozhoduje o zániku sdružení

4. Zasedání sdružení je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů sdružení.

5. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zániku sdružení rozhoduje zasedání sdružení dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Článek VIII.

Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným a řídícím orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá zasedání sdružení.

2. Rada sdružení má tři členy: předseda, místopředseda, jednatel. 

3. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda minimálně 1x ročně.

4. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele

b) koordinuje činnost sdružení

c) svolává zasedání sdružení

d) zpracovává podklady a informuje zasedání o činnosti sdružení za minulé období, předkládá zprávu o hospodaření.

e) rozhoduje o přijetí, nebo vyloučení člena sdružení

5. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem nebo pověřují jednotlivé členy sdružení k jeho zastupování. Předseda a místopředseda mohou jednat samostatně.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

8. Jednatel je oprávněn provádět za sdružení běžné právní úkony v rozsahu stanoveném radou a odpovídá za vedení majetkové evidence a účetnictví.

 

Článek IX.

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá zasedání sdružení.

2. Revizor je volen zasedáním sdružení nadpoloviční většinou hlasů.

3. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1krát ročně.

4. Pro zasedání sdružení vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizní činnosti.

 

Článek X.

Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem..

2. Sdružení je neziskovou organizací. Není založeno za účelem podnikání.

3. Zdroje pro zabezpečení činnosti sdružení jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob

b) sponzorské dary a sponzorské příspěvky právnických a fyzických osob

c) příspěvky z veřejných rozpočtů

d) granty a projekty

4. Příjmy sdružení jsou používány na provoz a činnost sdružení a na realizaci jeho cílů uvedených v článku III. těchto stanov.

5. Sdružení vede účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku.

 

Článek XI.

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem nebo dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí zasedání sdružení.

2. Zasedání sdružení současně rozhodne o způsobu majetkového vyrovnání.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting